Leerlingenvervoer

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Ouders of verzorgers moeten er zelf voor zorgen dat hun kind iedere dag op school komt. Meestal is dat geen probleem; de school ligt op loop- of fietsafstand van de woning of is zelfstandig met het openbaar vervoer te bereiken. Voor sommige kinderen is de situatie anders, bijvoorbeeld doordat ze een beperking hebben of aangewezen zijn op een speciale school die een eind uit de buurt ligt. Als deze kinderen in Woudenberg wonen, kunnen ze mogelijk in aanmerking komen voor de regeling ‘bekostiging leerlingenvervoer’ van de gemeente Woudenberg. Om voor leerlingenvervoer in aanmerking te komen, moeten ouders of verzorgers zelf een aanvraag indienen. U kunt alleen leerlingenvervoer aanvragen bij de gemeente waar het kind woont of verblijft.

Voor wie is leerlingenvervoer bedoeld?

Leerlingenvervoer is bedoeld voor:

 • Leerlingen in het speciaal onderwijs (SO) 
 • Leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) 
 • Leerlingen van een speciale school voor basisonderwijs (SBO) 
 • Leerlingen die een basisschool met bijzondere richting bezoeken (op basis van geloof of levensovertuiging) en hiervoor verder moeten reizen 
 • Leerlingen met een structurele beperking (b.v. rolstoelafhankelijk of ernstige epilepsie) in het regulier basis- of voortgezet onderwijs

De regels voor leerlingenvervoer zijn vastgelegd in de verordening leerlingenvervoer gemeente Woudenberg 2015 (pdf, 947 KB). Of uw kind in aanmerking komt voor leerlingenvervoer is afhankelijk van een aantal factoren:

1. Beperking
Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen met een structurele beperking. Dit is een lichamelijke, verstandelijke, psychische en/of zintuiglijke beperking die minstens drie maanden aanhoudt. 

2. Dichtstbijzijnde passende school
Leerlingenvervoer wordt toegekend naar de dichtstbijzijnde passende school. Als uw kind naar het speciaal onderwijs of het speciaal basisonderwijs gaat, heeft u een beschikking (toelaatbaarheidsverklaring, TLV) gekregen. Hierin staat welk soort onderwijs passend is voor uw kind. U kunt in aanmerking komen voor leerlingenvervoer naar de dichtstbijzijnde school die dit soort onderwijs aanbiedt.

Het kan zijn dat u kiest voor een passende school die verder weg ligt, terwijl hetzelfde soort onderwijs dichterbij beschikbaar is. In dat geval krijgt u alleen een vergoeding van de reiskosten tot aan de dichtstbijzijnde passende school. Aanvullende reiskosten naar de door u gekozen, verder weggelegen,  school zijn dan voor uw eigen rekening. Houdt u hier rekening mee bij de keuze van de school. Het kan ook zijn dat het Samenwerkingsverband in de toelaatbaarheidsverklaring een bepaalde school adviseert. Indien dit het geval is dan verzoeken wij u een kopie van deze toelaatbaarheidsverklaring met uw aanvraag mee te zenden.

3. Afstand
U kunt in aanmerking komen voor leerlingenvervoer, als de afstand tussen uw huis en de dichtstbijzijnde passende school meer is dan 6 kilometer. Dit heet het afstandscriterium. De gemeente hanteert een vaste methode om de afstand te bepalen: de routeplanner van de ANWB met als voertuig de auto (of fiets), via de kortste route. 

Voor de volgende leerlingen geldt een uitzondering op deze regel en geldt géén afstandscriterium:

 • Leerlingen die vanwege hun beperking niet in staat zijn om met het openbaar vervoer te reizen. 
 • Leerlingen die vanwege hun beperking (dus niet leeftijd) alleen onder begeleiding met het openbaar vervoer kunnen reizen. 

Vormen van leerlingenvervoer

Openbaar vervoer en fiets
Eerst wordt gekeken of uw kind met het openbaar vervoer of de fiets naar school kan reizen. Mocht dat zo zijn, dan krijgt u voor uw kind een OV-abonnement of een financiële vergoeding. Kan uw kind vanwege een lichamelijke, verstandelijke, psychische en/of zintuiglijke beperking niet zelfstandig met het openbaar vervoer reizen? Dan worden de reiskosten van de begeleider (ouder/verzorger) ook vergoed. 

Eigen vervoer
Ouders of verzorgers kunnen ook een financiële vergoeding voor eigen vervoer krijgen. Zij verzorgen het brengen en halen van hun kind dan zelf.

Aangepast vervoer
Aangepast vervoer is vervoer met een busje van huisdeur tot schooldeur en terug. Dit is voor kinderen die op geen enkele andere wijze naar school kunnen reizen. 

In het regulier basisonderwijs en het speciaal basisonderwijs (SBO) kan (afhankelijk van de hoogte van uw inkomen) een eigen bijdrage worden gevraagd. Deze eigen bijdrage wordt dan in mindering gebracht op de vergoeding. De regelingen met betrekking tot het betalen van een eigen bijdrage worden nader uitgelegd in de toelichting bij aanvraag leerlingenvervoer schooljaar 2020-2021.

Maatwerk
Om het leerlingenvervoer beter te laten aansluiten op de wensen en behoeften van u en uw kind wordt er met u telefonisch contact opgenomen. De situatie van iedere leerling en ieder gezin is uniek. Dit geldt voor zowel de mogelijkheden als de beperkingen. In het telefoongesprek wordt onder andere gevraagd naar het verloop van het vervoer van uw kind. Ook wordt samen met u gekeken naar de mogelijkheden om het vervoer meer passend te maken, zodat maatwerk ontstaat. Tijdens het gesprek wordt samen met u gekeken naar de diverse mogelijkheden voor wat betreft het reizen van uw kind van en naar school. Uiteraard kunt u ook zelf contact met ons opnemen om de mogelijkheden te bespreken of om een afspraak te maken voor een telefoongesprek.

Vergoeding aanvragen

U kunt vanaf nu het leerlingenvervoer (of de vergoeding ervan) voor uw kind aanvragen voor het schooljaar 2020-2021. U kunt hiervoor het aanvraagformulier leerlingenvervoer 2020-2021 gebruiken. Het aanvraagformulier biedt, ten opzichte van voorgaande schooljaren, meer mogelijkheden om passend(er) vervoer aan te kunnen vragen. Na ontvangst van het volledig ingevulde en ondertekende aanvraag , aangevuld met de vervoersverklaring, werkgeversverklaring (download hier) en eventueel een inkomensverklaring van het jaar 2018 nemen wij uw aanvraag in behandeling. U ontvangt een brief met daarin het genomen besluit. Indien u in aanmerking komt voor aangepast vervoer wordt de vervoerder ook geïnformeerd over de start van het vervoer van uw kind. 

U dient ieder jaar een vergoeding voor het leerlingenvervoer aan te vragen. Indien uw kind al bij ons bekend is omdat het eerder gebruik heeft gemaakt van een vergoeding voor het leerlingenvervoer, krijgt u in april automatisch een nieuw aanvraagformulier thuis gestuurd. Deze dient volledig ingevuld en ondertekend te worden. Vergeet u niet om de vervoersverklaring, (beide) werkgeversverklaring(en) en eventueel de (beide) inkomensverklaring(en) mee te sturen? Indien uw aanvraag niet compleet is, kunnen wij deze niet in behandeling nemen. Indien u in aanmerking komt voor een vergoeding voor het leerlingenvervoer, wordt deze van kracht op de eerste dag van het nieuwe schooljaar. Wij zorgen er dan voor dat het vervoer of de vergoeding daarvan op tijd wordt geregeld voor het nieuwe schooljaar. Als wij uw aanvraag na 1 juni ontvangen, kan het zijn dat het vervoer van uw kind niet direct na de zomervakantie start.

Stuur het ingevulde en ondertekende formulier (samen met de benodigde documenten) op naar:

 • Cooperatie De Kleine Schans
  T.a.v. leerlingenvervoer 
  Postbus 186
  3930 ED  Woudenberg

Of mail het formulier (samen met de benodigde documenten) naar: leerlingenvervoer@dekleineschans.nl.

U kunt het hele jaar door leerlingenvervoer aanvragen. U bent als ouder of verzorger altijd verantwoordelijk voor het schoolbezoek van uw kind, ook als u in afwachting bent van leerlingenvervoer.

Wanneer krijgt u bericht?
Als uw aanvraag compleet is, ontvangt u zo snel als mogelijk (maar altijd binnen 8 weken) een brief met de beslissing of uw kind recht heeft op een vergoeding of aangepast vervoer. In deze brief, de beschikking, staat ook hoe u bezwaar kunt maken tegen de beslissing.

Is uw situatie gewijzigd?
Als de situatie van uw kind verandert (verhuizing, andere school), moet u een nieuwe aanvraag voor leerlingenvervoer indienen.

Heeft u vragen?
Heeft u vragen over het leerlingenvervoer neem dan contact op met Coöperatie De Kleine Schans via het telefoonnummer 085 0669700 of stuur een e- mail naar leerlingenvervoer@dekleineschans.nl.

Landelijke regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties