Leerplicht

Fiets

Als kind of jongere heb je recht op onderwijs. Meestal ga je naar school als je vier jaar bent. Je bent dan nog niet leerplichtig, maar het is wel goed voor je ontwikkeling. We hechten samen zoveel waarde aan het recht op onderwijs, dat de Leerplichtwet is ingesteld. Leerplicht zorgt ervoor dat jij naar school gaat en gebruik maakt van jouw recht om onderwijs te volgen. De leerplicht geldt voor kinderen van vijf tot zestien jaar. Jongeren tussen de zestien en achttien jaar hebben een kwalificatieplicht.

Kwalificatieplicht

Ben je zestien of zeventien? Dan ben je kwalificatieplichtig. Je mag dan wel van school, maar alléén als je een mbo-diploma niveau 2 hebt, of een havo- of vwo-diploma. Dit noemen we een startkwalificatie. Leren en werken combineren? Dat kan, maar dan moet je wel ingeschreven zijn bij een school.

18-23 jarigen zonder startkwalificatie

Ben je tussen de achttien en drieëntwintig jaar, heb je (nog) geen startkwalificatie en ga je van school? Dan meldt de school je als voortijdig schoolverlater Leerplicht aan. Heb je hulp nodig bij het vinden van een andere opleiding? Dan kan het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt je daarbij helpen. Kijk op www.rmceem.nl voor contactgegevens en tips over school, werk en inkomen.

Vrijstelling van de leerplicht

Kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs en de plicht om naar school te gaan. Ouders moeten ervoor zorgen dat hun kind staat ingeschreven op een erkende school. In een aantal gevallen worden ouders vrijgesteld van deze plicht.

In artikel 5 lid a, b en c van de Leerplichtwet is aangegeven voor welke situaties vrijstelling van de leerplicht geldt:

Artikel 5 lid a: als uw kind wegens lichamelijke of psychische gronden niet naar school kan

Artikel 5 lid b: als u bedenkingen heeft tegen de richting van het onderwijs

Artikel 5 lid c: als uw kind op een school in het buitenland wordt ingeschreven

Is een van deze situaties voor uw kind van toepassing? Dan kunt u bij leerplicht een beroep op vrijstelling doen. Hoe dat voor elke situatie geldt, staat beschreven op de pagina die opent na klikken op de betreffende link. 

Heeft u andere vragen? Dan kunt u contact opnemen met Rien Vorstenbosch via het
e-mailadres: r.vorstenbosch@woudenberg.nl

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties